Cọ quét Thanh Bình cán xanh - 0.5 inch - Sơn Khoa Minh